Политика за поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ДЖИ КЕЙ ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП ООД
1.Кои сме ние?
ДЖИ КЕЙ ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП ООД сме администратор на лични данни и се придържаме към принципите на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR) и местното законодателство. Ние се стремим да Ви осигурим максимална прозрачност за това защо са ни нужни Вашите данни и как ги съхраняваме.
ДЖИ КЕЙ ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП ООД зачита правото на лична неприкосновеност на всички физически лица.
Независимо дали сте възложител на услугите, които предлагаме, или само се ползвате от тях, Вие попадате под закрилата на тази Политика за поверителност. Тя предоставя информация за начина, по който ДЖИ КЕЙ ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП ООД обработва Вашите лични данни, независимо дали сте наш клиент, потребител на нашите уебсайтове или контрагент.
2. Как да се свържете с нас?
Ако имате въпроси относно тази Политика, искате да упражните някое от Вашите права, или
подозирате, че Вашите лични данни може да се обработват в нарушение на закона или Вашите
желания, можете да се свържете с нас на следните контакти:
ДЖИ КЕЙ ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП ООД
ул. Марин Дринов 44,

Варна, 9000

Телефон: 0879906219
Електронна поща: info@gke.bg
3. Каква информация събираме за Вас?
ДЖИ КЕЙ ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП ООД обработваме основно лични данни, които Вие като наш клиент ни предоставяте доброволно в хода на бизнес отношенията ни, или като се регистрирате на някой от нашите уебсайтове. Също така можем да получим и информация, съдържаща Вашите лични данни, и от нашите бизнес партньори във веригата на доставки или от публични регистри.
Личните данни, които събираме за Вас са:
• Име, телефон, електронна поща, адрес на доставка – при офериране и изпълнение на
услугите;
• Име, месторабота, длъжност – при комуникация по телефон;
• Име, фамилия, електронна поща, месторабота – при регистрация или при попълване на контактната ни форма на уебсайта;
• Електронна поща – когато изпращате запитване за услуга през уебсайта ни и като контакт за получаване на промоционални и информационни материали;
• Име, фамилия, електронна поща, фирма на служителите на нашите доставчици – във връзка с комуникация относно заявки и доставки;
Без да ни предоставите описаните лични данни, ние няма да можем да изпълним услугите, които очаквате от нас.
4. Защо са ни нужни Вашите данни?
ДЖИ КЕЙ ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП ООД обработваме Вашите лични данни единствено за следните цели:
1. Обслужване на запитвания и заявки/договори за предоставяните от дружеството услуги или за доставки на стоки и услуги за нуждите на дружеството, както и отношенията, които възникват по този повод;
2. Предоставяне на персонализирано обслужване, според Вашите нужди;
В тези случаи, ние обработваме Вашите личните данни за изпълнение на договор за
предоставяне на услуга, както и за предприемане на стъпки по сключването на такъв договор, съгласно чл. 6, ал.1 б. b) от Регламент (ЕС) 2016/679.
Другите цели, за които обработваме Вашите данни са:
1. Предоставяне на маркетингови и рекламни материали, промоционални предложения;
информация относно събития и новини от сферата на медицинската апаратура;
2. Административни и статистически цели като бизнес изследвания и проучвания относно клиентското обслужване;
В тези случаи обработваме Вашите данните на основание Вашето предварително съгласие, което можете да оттеглите по всяко време като натиснете бутона за отписване, разположен в края на полученото електронно съобщение.
5. Какво правим със събраните лични данни?
ДЖИ КЕЙ ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП ООД обработва личните Ви данни чрез електронни средства за записване и съхраняване на информация. Всички електронни носители, съдържащи лични данни са защитени със съответните организационни и технически мерки според изискванията за предотвратяване на случайно или умишлено унищожаване, случайна загуба, неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.
ДЖИ КЕЙ ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП ООД съхранява Ваши лични данни в електронна форма и на облачни системи нa надеждни доставчици. Сървърите на тези компании могат да бъдат разположени, в рамките на ЕС , в държави за които има Решение за на Eвропейската комисия относно адекватното ниво на защитата, но и в държави за които, няма такова решение. Гаранциите за Вашата защита в последния случай са осигурени съобразно обвързващи фирмени правила на тези компании. Ако желаете да разберете при кои доставчици се съхраняват Ваши данни, можете да се възползвате от правото си по точка 2 от частта "Какви са Вашите права".
При определени случаи може да възникне задължение да предоставим информация на
компетентните държавни органи, с което по закон сме длъжни да се съобразим.
Ние не предоставяме Вашата информация на трети лица, за да бъде използвана от тях за маркетингови цели.
6. Колко дълго съхраняваме Вашите лични данни?
Съхраняваме данните Ви за срока, указан в приложимите нормативни изисквания. Ако няма указан такъв срок, данните Ви ще бъдат унищожени, след изпълнение на целите, за които са били събрани.
7. Какви са Вашите права?
• Да бъдете информирани във връзка с обработването на личните Ви данни;
• Да искате достъп до тях;
• Да искате коригирането им, ако са неточни;
• Да искате заличаването им;
• Да искате блокирането им (ограничаване на обработването им);
• Да искате да прехвърлим личните Ви данни на друго лице;
• Да възразите срещу обработването на Ваши лични данни;
Ако желаете да упражните някое от Вашите права или имате въпроси относно обработването на Ваши лични данни, моля, свържете се с нас на публикуваните на уеб страницата ни контакти.
Ако считате, че Вашите права във връзка със защитата на лични данни са нарушени, имате право да сезирате компетентния съд, както и Комисията за защита на личните данни на адрес София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров" № 2,тел. 02/91-53-518, електронна поща: kzld@cpdp.bg,
интернет страница: www.cpdp.bg

 

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ НА ДЖИ КЕЙ ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП ООД
 

Гаранционната поддръжка се отнася за дефекти, възникнали в процеса на нормална експлоатация по време на гаранционния период и не ограничава по никакъв начин действащите закони и други разпоредби в Република България.

 

I. Гаранцията започва да тече от датата на покупката и е валидна при следните условия:
Представяне на касова бележка/фактура.
Установен дефект в следствие на неправилно изработване или дефектни материали.

II. Не се уважава предявена рекламация при следните случаи:
Неправилна експлоатация или използване на изделието не по предназначение.
Повреда, получена при експлоатацията на изделието при неподходящи атмосферни условия.
Ремонт, извършен от неупълномощени лица

III. Гаранцията не покрива:
Повреди, причинени от природни стихии, пожар, гръмотевица, наводнение, земетресение, токов удар, форсмажорни обстоятелства и др.
Части и консумативи, които подлежат на причинено от използването износване като четки, ремъци, крушки и др. бързо износващи се възли.

IV. Общи условия
Купувачът е длъжен да приеме лично и провери количеството и качеството на стоката, както и да удостовери с подписа си.
Гаранцията и отстраняването на повредата не са основание за предявяване от страна на Купувача на правни основания за търсене на пропуснати ползи.
Повреди по изделието по вина на Купувача, биват отстранявани за негова сметка.
Чрез подписа си Клиентът декларира, че е запознат с гаранционните условия.

Ако желаете да се запознаете с пълната версия на нашата Политика за поверителност, моля отворете връзката.